สกอ.

สมศ.

ข้อมูลพื้นฐาน

กพร.

แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

qa rbru
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2561
qa rbru
คะแนน PreTest และ PostTest การอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 ...
qa rbru
ประกาศใช้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 2557 ...
qa rbru
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2557 สกอ.กำหนดให้ใช้ระบบ Che QA Online ที่ติดตั้งใน Server ของ สกอ.ที่ URL ...
ทั้งหมด : 4 เรื่อง / 1 หน้า

รวมลิงค์

ผลการประเมิน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
qa rbru

ข้อมูลบุคลากร (วุฒิ)

คุณวุฒิของอาจารย์ ปีการศึกษา 2560
qa rbru

ตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560
qa rbru