ในการประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2557 สกอ.กำหนดให้ใช้ระบบ Che QA Online ที่ติดตั้งใน Server ของ สกอ.ที่ URL: http://www.cheqa.mua.go.th/

วันที่ประกาศข่าว : 6 พฤศจิกายน 2558 แหล่่งที่มา : หน่วยงานประคุณภาพการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : หน่วยงานประคุณภาพการศึกษา