qa rbru
qa rbru

สกอ.

สมศ.

ข้อมูลพื้นฐาน

กพร.

แบบฟอร์ม

ประวัติความเป็นมา

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดตั้งโดยมีเป้าประสงค์เพื่อดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เพื่อรับรองการประเมินตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จำนวน 9 องค์ประกอบ, ตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)หรือ สมศ.จำนวน 7 มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ทั้งนี้โดยใช้วงจร PDCA โดยมีหลักในการดำเนินการที่จะให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อประสานงานกับคณะ / สำนักและหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
  • เพื่อพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อติดตามผลดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
  • เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ตลอดจนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  • เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย

ภารกิจ

  • ประสานงานกับคณะ / สำนักและหน่วยงานอื่นๆในมหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
  • พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตามผลดำเนินงานและรายงานผลดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
  • รวบรวมข้อมูล ตลอดจนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย