สกอ.

สมศ.

ข้อมูลพื้นฐาน

กพร.

แบบฟอร์ม

บุคลากร

 • qa rbru
  อาจารย์นคร เผือกนำผล
  รองอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 • qa rbru
  คุณโยธิน ทรัพย์เจริญ
  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
 • qa rbru
  คุณอรพิน แดงเปี่ยม
  ฝ่ายพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 • qa rbru
  คุณรัฐิกา เพ็ชรมุณี
  ฝ่ายติดตามประเมินผล